เนื่องจากจะมีการปรับปรุงหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษานี้ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณารูปแบบของการทวนสอบในรายวิชาที่เป็นรายวิชาแกนของคณะ เพื่อที่สาขาหรือหลักสูตรในคณะได้ใช้ร่วมกัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ต่างๆ ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ดังนี้

๑. แบบฟอร์ม ทสว ๑ (ให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้เป็นผู้ให้ข้อมูล)  คลิกที่นี่
๒. แบบฟอร์ม ทสว ๒ (ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้เป็นผู้ให้ข้อมูล)    คลิกที่นี่