Get Adobe Flash player

ผลการตัดสินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏวิชาการ

* ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมตอนปลาย (ป.4-ป.6)       คลิ้ก ดูรายชื่อที่นี่

* ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)     คลิ้ก ดูรายชื่อที่นี่

* ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  คลิ้ก ดูรายชื่อที่นี่

* ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ รดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเพิ่มเติม คือ นายบัณฑิต  ศิริวรกุลชัย   รองชนะเลิศอันดับ 2 

 

* ผการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                   โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี                 เด็กหญิงวัชาภรณ์  คำล้วน

รองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี            นายนัทธนิตย์  เกตุเทศ

รองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                    เด็กหญิงจิรัชญา  พิศอ่อน

 

* ผการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                    นายนพวิทย์  โชติหิรัญรุ่งเรือง

รองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม                    นายวินัย  ไชยกวงชา

รองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนกู่แก้ววิทยา                          น.ส.อรพรรณ  ชื่นใจ

 

* ผการแข่งขัน E-Book  ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ                   โรงเซนต์แมรี่                                 เด็กหญิงสมาลา  จารุไชยกุล

                                                                            เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีนวลพะเนา

รองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา                เด็กหญิงพรรนิดา  เทพสฤษฎ์

                                                                            เด็กหญิงจิรารัตน์  แสงเจริญสุข    

รองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนพรชัยวิชาชาลัย                      เด็กชายวัชรเกียรติ  สิงห์หนสาย

                                                                            เด็กหญิงสิริญา  กุลมี

 

* ผการแข่งขัน E-Book   ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ                   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา                 เด็กชายเอกวิทย์  คำภา

                                                                           เด็กหญิงชลธิชา  เทพเอ้ย

รองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนสามพร้าววิทยา                      นางสาวสุกานดา  จำปาศรี

                                                                            นางสาวอุษณีย์  สุระชน

รองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนกู่แก้ววิทยา                          นางสาวธิชากร  สุขใจ

                                                                            นางสาวอรพรรณ  ชื่นใจ

* ผลการแข่งันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนเซนต์แมรี่                           เด็กหญิงกฤตยา  กมลผาด

                                                                            เด็กหญิงภลินี  อรรถประจง
                                                                            เด็กหญิงสุชัญญา  ตงศิริ

    

 

* ผลการแข่งันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ                   โรงเรียนเซนต์แมรี่                           เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งกิตติพิพัฒน์

                                                                            นางสาวประภาพร สานก้อย
                                                                            นางสาวศิริกุล  กองทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร                  นางสาวกรรณิกา  โคตศรี

                                                                            นางสาวเตือนจิต  ภูไวย์

                                                                            นางสาววราภรณ์  ลีรัตน์

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์             นายธวัชชัย  พรมลี

                                                                            นายวิทยา  ชะชิกุล

 

* ผลการแข่งันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา

 

รองชนะเลิศอันดับ 1      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                                                                            นางสาวอาภัสรา อุ่ยประกูล

                                                                            นางสาวมิ่งขวัญ เม้าราคี

                                                                            นายนัฐพล ทุ่งหลวง 

รองชนะเลิศอันดับ 2      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                                                                            นางสาว ศศิธร ไชยวรรณ

                                                                            นางสาวยุภาพันธ์ วงษ์ลา

                                                                            นางสาวขนิษฐา สืบสิงห์

                                                              

 

 * ผลการแข่งันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ                   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                   เด็กชายชยธร วิสุทธืรัตนมณี

                                                                            เด็กหญิงแพรวา อรุณแสงศิลป์

รองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนเซนต์เมรี                            เด็กหญิงณัฐณิชา งามสอาด

                                                                            เด็กหญิงณัฐพร กันต์พิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย                       เด็กหญิงบุญญรัตน์ กสุลเดช

                                                                            เด็กชายกรวิชญ์ แก้คำแสน

รางวัลชมเชย              โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์        เด็กหญิงพรจรัส จันทะวาลย์

                                                                            เด็กหญิงรุ่งนภา รุณธาตุ

                             โรงเรียน เทศบาล 1 โสกคูณสังกัดเทศบาล 9

                                                                            เด็กหญิงณัฐริกา หอมดวง

                                                                            เด็กหญิงทิตยาภรห์ เลิศศิริ

 

 

* ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                    โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                  เด็กชายธีรนัย พูลลาภ

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี                    เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                  เด็กชายกณิศ ชื่อพัฒนะ

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี                    เด็กหญิงธีรนาฏ กันต์พิทยา

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์       เด็กชายยศกร พิมพาเกิด

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี                    เด็กชายจิรายุ คุณากรสิริ

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนเซนต์เมรี่                           เด็กหญิงชุติกาญจน์มาส แสงสว่าง

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                  เด็กชายชุติพล เกียรติศรีธนกร

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                  เด็กชายพิพัทธ์ จันทรพรหมเดช

ได้รับเกียรติบัตร           โรงเรียนบนุบาลอุดรธานี                    เด็กหญิงภูฟ้า ประสงค์ศิลป์

 

* ผลการประกวดกิจกรรม Science Show ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                    โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร                  เด็กหญิงสิรามล ดวงเดช

                                                                             เด็กหญิงพรทิพย์ ดีด้วยชาติ

                                                                             เด็กหญิงอภิญญา สุริโย

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ์                 เด็กหญิงอธิชา ไชยศิวามงคล

                                                                             เด็กหญิงศิรีธร เฉิดเจิม

                                                                             เด็กหญิงฐิติมา มาตย์ภูธร

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร                     เด็กชายชนากร อันแสง

                                                                             เด็กชายมันทร์ธวัฒน์ ใจธรรม

                                                                             เด็กชายวิสาข์ สมบูรณ์

รางวัลชมเชย               โรงเรียนชัยนาคำวิทยา                       นายเอ็มวาย อินตา

                                                                             นายศรันย์ ด้วงคำ

                                                                             นายเมธี ธานีวรรณ

 

* ผลการประกวดกิจกรรม Science Show ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                    โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย                   เด็กหญิงรัชฏา บุดดา

                                                                              เด็กหญิงศดานันท์ ประทัยบุตร

                                                                              เด็กหญิงจิรประภา วิสิทธ์

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ                 เด็กหญิงวิจิตรา หอมด้วง

                                                                              เด็กหญิงศิริประภา สร้อยลา

                                                                              เด็กหญิงศศิธร อุตโรกุล

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา            เด็กหญิงบุษบาบรรณ ปัญญา

                                                                              เด็กหญิงลักษิกา เทพเมือง

                                                                              เด็กหญิงดุษฏี คนไว

ชมเชย                      โรงเรียนอนุบาลญาริดา                       เด็กชายจักรภัทร ว่องเอกลักษณ์

                                                                              เด็กหญิงปัญญาภรณ์ สุทริแพทย์

                                                                              เด็กหญิงบุญยานุช สุขเลิศ

 

* ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                     โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                   เด็กหญิงเมธพร ทรงธรรมวัฒน์

                                                                              เด็กหญิงชนันสิริ แสวงโชคชัย

                                                                              เด็กชายอัฑฒิชาติ คันธี

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร                   เด็กหญิงสุภิลลดา โยคิน

                                                                              เด็กหญิงกุลธิดา น้อยบรรเทา

                                                                              เด็กหญิงมณฑกาญจน์ ศรีสุรัตน์

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนเซนต์เมรี่                             เด็กหญิงกัญญาภัค โสดาดี

                                                                              เด็กหญิงกัญญาวีร์ สันตะบุตร

                                                                              เด็กหญิงรัชนีกร ไพเมือง

 

* ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางเคมี

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนหนองบัวซอพิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนกรุงเจริญพิทยาคม

 

* ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษา ปวส และบุคคลทั่วไป

ชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                  นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร

รองชนะเลิศอันดับ 1      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                  นายณัฐวุฒิ บุญธรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2      วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล                   นายกรช ภัทรพงษ์

 

* ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช

รางวัลชนะเลิศ              โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

 

* ผลการประกวดสื่อ นวัตกรรมสุขภาพ

ชนะเลิศ                     ลูกกลิ้ง นวดเท้า เบาใจ                      นายคชาพล อรรคบุตร

                                                                               นายวิฑูรย์ ศรีวงษ์

                                                                               นายอับดุลเลาะ เซะบากอ

                                                                               นางสาววิชชุกาญน์ สุขแสน

รองชนะเลิศอันดับ 1        ถุงประคบเย็นมือถือ                           นางสาวสริศรา แดนหงษ์ศรี

                                                                               นาวสาวเมวดี ภูศรีฤทธิ์

                                                                               นายวีระวัฒน์ ดงแสนสุข

                                                                               นางสาวยุวนิดา หาพา

รองชนะเลิศอันดับ 2        ปฏิทินกินยา กินง่าย หายลืม                 นายปรีชา นาไชยเวียง

                                                                               นายตะวัน ดาศักดิ์

                                                                                นายศิวพันธ์ ลาขันธ์

รางวัลชมเชย                 รอกกะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพ                นางสาวศุภรัตน์ ประกิ่ง

                                                                                นางสาวจุฑามาศ อนนตรี

                                                                                นายขจรศักดิ์ วีระวงศ์

                                                                                นางสาวปารีชาติ ไชยหะนิจ

รางวัลชมเชย                  มหัสจรรย์สะพานโค้งกายภาพบำบัด         นางสาวพรพิมล สีมืด

                                                                                นางสาวธิดารัตน์ คำเกษ

                                                                                นายพิชิตพล บัวศรี

                                                                                นางสาวศิริพร คำเห็น

                                                                                นางสาวกัญญาณัฐ โคตรชัย

รางวัลชมเชย                   มาฬิกาชิวิต                                  นางสาวสุทธิดา จันทร์แจ้ง

                                                                                นางสาวนันทิยา วิจารณ์โภชน์

                                                                                นางสาวอุษณีย์ ฮามคำฮัก

รางวัลชมเชย                    หมอนมหัศจรรย์                            นางสวศรันญา อุตสวงค์

                                                                                นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมมา

รางวัลชมเชย                   สเก็ตบอร์ด                                  นางสาวกนากาญจน์ พรมนาม

                                                                                นางสาวศรัญญา อุสุพานิชย์

รางวัลชมเชย                   ตาข่ายไผ่ พิชิตลูกน้ำปากโอ่ง              นายสกร รินเพ็ง

                                                                                นางสาวพรพิทักษ์ เกียรติเภรีศัพท์

 

* ผลการแข่งขันเรียงความด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ                         โรงเรียนเซนต์เมรี่                          นางสาวนภสร บรรเทาทุกข์

รองชนะเลิศอันดับ 1           โรงเรียนเซนต์เมรี่                          นางสาวฉมาพันธ์ อาจแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 2           โรงเรียนเซนต์เมรี่                          นางสาวปทิตตา กฤตย์จิรกร

ชมเชย                           โรงเรียนเซนต์เมรี่                          เด็กหญิงพอฤทัย ตรีวัฒนสุวรรณ

ชมเชย                           โรงเรียนอุดรธรรมนุสรณ์                   นางสาววรัญญา โภครักษ์

 

* ผลการแข่งขันเรียงความด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา

ชนะเลิศ                          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี               นายพเจนภพ ด่านไธสง

 

* ผลการแข่งขันตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                           โรงเรียนสร้างคอมวิทยา                   นายกรวิขญ์ รัตนะ

                                                                                 นางสาวรุ่งทิพย์ นายกชน

รองชนะเลิศอันดับ 1             โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์                นายทศพล วรรณพงษ์

                                                                                  นายมานิต ทิพย์ฤดี

รองชนะเลิศอันดับ 2             โรงเรียนอุดรพัฒนาการ                    นายรัฏฐ์ ใจบุญ

                                                                                  นายศิริชัย ผลถา

 

* ผลการแข่งขันตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                           โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา              เด็กชายนราธิป ไชยพยวน

                                                                                  เด็กชายนฤดล ทาแท่งทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1             โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                 เด็กชายณัฐชพล วัฒนกูล

                                                                                  เด็กชายจักรพรรดิ ศิริอังคณานนท์

รองชนะเลิศอันดับ 2             โรงเรียนคำแสนวิทยสรรค์                 เด็กหญิงปราณี แก้วสาลี

                                                                                  เด็กหญิงอุจฉราภรณ์ ฝ่ายสงค์

 

* ผลการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ                           โรงเรียนสร้างคอมวิทยา                    นางสาวรุ่งทิพย์ นายกชน

                                                                                  นายกรวิชญ์ รัตนะ

รองชนะเลิศอันดับ 1             โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                 นางสาวภัทรลภา วงค์สุภาพ

                                                                                  นายศตรภัทร เดนทราย

รองชนะเลิศอันดับ 2             โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร                นายเรืองศักดิ์ จำปา

                                                                                  นายออมสิน แสนศรี

ชมเชย                             โรงเรียนเซนต์เมรี่                          นางสาวนภสร บรรเทาทุกข์

                                                                                  นางสาวปวีณ์นุช ฐิติกานต์สกุล

ชมเชย                             โรงเรียหนองสวรรค์วิทยาคาร              นายศักดฺ์สิทธิ์ ฤกษ์สุข

                                                                                  นางสาวสกุณา ธิลา

* ผลการประกวดกิจกรรม Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                    โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร                   เด็กหญิงสิรามล ดวงเดช

                                                                              เด็กหญิงพรทิพย์ ดีด้วยชาติ

                                                                              เด็กหญิงอภืญญา สุริโย

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ์                  เด็กหญิงอธิชา ไชยศิวามงคล

                                                                              เด็กหญิงศิริธร เฉิดเจิม

                                                                              เด็กหญิงฐิติมา มาตย์ภูธร

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร                     เด็กชายธนากร อันแสง

                                                                              เด็กชายมินทร์ธวัฒน์ ใจธรรม

                                                                              เด็กชายวิสาข์ สมบูรณ์

ชมเชย                      โรงเรียนชัยนาคำวิทยา                        นายเอ็มวาย อินตา

                                                                              นายศรันย์ ด้วงคำ

                                                                              นายเมธี ธานีวรรณ

 

* ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนเซนต์เมรี่                             เด็กหญิงจณิชสตา ประจันตะเสน

                                                                              เด็กหญิงญาณิศาน์ นิ่มทวัฒน์

                                                                              เด็กหญิงสมประสงค์ สมกำลัง

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี                 เด็กชายอภิสิทธิ์ แสนศรี

                                                                              เด็กชายอัครเดช หาสอดส่อง 

                                                                              เด็กหญิงพรกนก ปัถพี

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด                   เด็กหญิงนันทพร ศรีสุมาตร

                                                                              เด็กหญิงจริยา แก้วพันธ์ 

                                                                              เด็กหญิงอภิญญา ศรีสร้อยพร้าว

 

* ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                    โรงเรียนบ้านหมากแข้ง                       เด็กชายนรังสรรค์ รักน้ำเที่ยง

                                                                              เด็กหญิงประกายพร ชูพรหมวงศ์

                                                                              เด็กหญิงอารียา ชูพรมวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี                 เด็กหญิงกานต์ทิตา พิสถาน

                                                                              เด็กหญิงเกวลิน จันทสี

                                                                              เด็กหญิงกิ่งผกา สมบูรณ์

                                                                              นางสาวสุดารัตน์ วงษ์สมบัติ

                                                                              เด็กชายเกริกเกียรติ เกียรติสุรนนท์

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนเซนต์เมรี่                             เด็กหญิงกรวรรณ ไชยศิวามงคล

                                                                              เด็กหญิงณัฐพร วงษ์เกษม

                                                                              เด็กหญิงปรายฟ้า โคตะมา

                                                                              เด็กหญิงปิยาพร กิ่งภูเขา

 

* ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                    โรงเรียนบ้านหมากแข้ง                       นายณัฏฐพล สิงห์เสนา

                                                                              นายอนุพงศ์ คอนดี

                                                                              นางสาวศิริพรรณ สรวงศิริ

รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนเซนต์เมรี่                             นางสาวชาปิยา หงสาทร

                                                                              นางสาวพิชาพัชร รัตวร

                                                                              นางสาวปวีณ์นุช ฐิติกานต์สกุล

                                                                              นางสาวสิริพร จิรภาสสกุลชัย

รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนนาทรายวิทยาคม                     นางสาวนิภาพร สมสนุก

                                                                              นางสาวศุภักษร ศรีชัยมูล

                                                                              นางสาวอัญชลี อัดโดดดร

 

* ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวงดนตรี Science Song Festival

ชนะเลิศ                                                                     นายวชิตะ เหว้าเทวาพิทักษ์

                                                                              นายทรงชัย วาดไธสง

                                                                              นายณัฐพงศ์ โลหพรหม

                                                                              นายวัชรินทร์ ประเสริฐทรัพย์

                                                                              นายศิลปากร บุญชิต

                                                                              นายเศกสรรค์ โพธ์ศรี

รองชนะเลิศอันดับ 1                                                       นายณัฐวุฒิ จิตรสะดวก

                                                                              นายทักษิณ ศรีพันดอน

                                                                              นายธีรภัทร จิตรสมัคร

                                                                              นายนพเก้า ไชยประเสริฐ

                                                                              นายณัฐพล เครือทรัพย์ถาวร

รองชนะเลิศอันดับ 2                                                       นายชนินทร์ เนื่องละออ

                                                                              นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว

                                                                              นายภัทรพงษ์ บุญพงษ์

                                                                              นายกัมปนาท เสมา

                                                                              นายธนวัฒน์ บุตรกันหา