คณาจารย์และอาจารย์

ดร. วิวรรธน์ แสงภักดี (หัวหน้าสาขาวิชา)

ปร.ด. (ชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ดร. วรรณวิภา ไชยสงคราม

ปร.ด. (ชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ดร. วัลยา มงคลสวัสดิ์

วท.ม. (ชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ผศ.ดร. กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน

ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ผศ.ดร. นวภัทร นวกะคาม

วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ดร. ธนิศรา อินทโสตถิ

วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)

 • Email :
 • Tel :

ผศ.ดร. จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์

ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ดร. ศกุนตลา ศิริอุดม

วท.ด. (ชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ผศ.ดร. สุขสันติ ประกอบวงษ์

ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)

 • Email :
 • Tel :

ผศ.ดร. สรฉัตร เทียมดาว

วท.ด. (ชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :

อาจารย์ พานทอง กุลสันติวงศ์

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)

 • Email :
 • Tel :

อาจารย์ ทัศนัย ปัญจันสิงห์

วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

 • Email :
 • Tel :