สาขาวิชาชีววิทยา

ปรัชญา

            มุ่งผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยาทั้งทักษะและการวิจัย มีจิตอาสา แก้ปัญหาได้ เน้นคุณธรรม นำไปสู่การประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อความต้องการของตลาดงาน สามารถบูรณาการความรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ชีววิทยา ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการนำไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ในการประกอบอาชีพ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2. มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

3. รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

4. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางชีววิทยาสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางด้านชีววิทยาแก่บุคคลในแวดวงวิชาชีพและบุคคลทั่วไป ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม