ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้1. นายวุฒิชัย สืบเป็งติ​ 2. นางสาววรรณภา รักษา​งาม วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (รักษาราชการแทน) และบุคลากร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นประจำในทุกปีการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยในปีการศึกษานี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติได้รับทุน จากเดิม ทางคณะจะพิจารณาและส่งรายชื่อนักศึกษามาเพื่อเข้ารับทุน มีการพิจารณารูปแบบการขอรับทุนการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าถึงทุนการศึกษานี้