กองทุนเกื้อกูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วรรณพร แสงห้าว (นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4) ที่ได้รับทุนกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี