การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำของที่ระลึกเรซินจากเศษวัสดุเหลือใช้

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำของที่ระลึกเรซินจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในรูปแบบออนไลน์ให้เกษตรกรและผู้สนใจ ต.สามพร้าว จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564