ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2565

#ประชาสัมพันธ์ #ทุนการศึกษา #บริการวิชาการ
โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ได้มีโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย
และบึงกาฬ ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความสามารถด้านการศึกษา มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้รับการยกเว้น
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร