สาขาวิชาเคมี

ประวัติความเป็นมา

                  ก่อนที่จะมาเป็นสาขาวิชาเคมีในปัจจุบัน เคมีเป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่สังกัดอยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยครูอุดรธานี ต่อมาหมวดวิทยาศาสตร์ได้ถูกตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เคมีจึงได้เปลี่ยนมาเป็นภาควิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  ปีพุทธศักราช 2530 วิทยาลัยครูอุดรธานี ได้เปิดสอนนักศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปะศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2530 ภาควิชาเคมีจึงเปิดสอนนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเคมี รายละเอียดดังนี้

                  ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา เคมีปฏิบัติ(อ.ว.ท.) หลักสูตร 2 ปี
                  ปีการศึกษา 2535 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) วิชาเอกเคมี หลักสูตร 4 ปี
                  ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิชาเอกเคมี หลักสูตร 4 ปี

                  ปีพุทธศักราช 2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารคณะตามคำสั่งของสถาบันราชภัฏ ที่ 0901/2541 ภาควิชาเคมีจึงเปลี่ยโครงสร้างเป็นโปรแกรมวิชาเคมี และได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งที่ 0009/2543 ทำให้โปรแกรมวิชา เป็น 1 ใน 17 โปรแกรมวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปีพุทธศักราช 2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีจึงเป็นเป็นสาขาวิชาเคมีในปัจจุบัน