เป้าหมาย

 

             ในปัจจุบัน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า 20 ปี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางเคมีอีกจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะเมื่อวิชาเคมีเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก พบว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดอุดรธานี มีการคาดการณ์เศรษฐกิจในจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3 โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยโรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำตาล โรงงานแปรรูปยางพารา และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นต้น ซึ่งโรงงานเหล่านี้ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมี เพื่อตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ อันจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Products, GPP) เพิ่มขึ้น

               นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาทางด้านเคมีและเคมีอุตสาหกรรม สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเป็นผู้มีความพร้อมในวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ เน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน