ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
คณะคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทการเรียน

ภาคปกติ (วันธรรมดา (เช้า))
ระยะเวลาการศึกษา4ปี
จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา2ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)130หน่วยกิต
ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)1/2559
จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)80คน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย5,500ต่อ ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา3,500ต่อ ภาคเรียน
ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ250ต่อ ปี