นักศึกษาปัจจุบัน : ระดับปริญญาตรี

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลแขนงวิชาชั้นปี
63040244101นางสาวธัญญาลักษณ์ แสงสว่างสหวิทยาการเคมี1
63040244102นางสาวสุนิษา บุญชาญสหวิทยาการเคมี1
63040244104นางสาวอวัศดา จันทร์ชมภูสหวิทยาการเคมี1
63040244105นางสาวณัฐณิศา ภูมิเพ็งสหวิทยาการเคมี1
63040244106นางสาวพนิดา ดีสินธสหวิทยาการเคมี1
63040244107นางสาวสิรินยา ทรงโสภาสหวิทยาการเคมี1
63040244109นางสาวอภิญญา ยวงวิภักดสหวิทยาการเคมี1
63040244110นางสาววรัญญา สิงทองสหวิทยาการเคมี1
63040244111นางสาวพิมพ์ผกา แก้วจันทาสหวิทยาการเคมี1
63040244112นางสาววิภาดา ผาชาตาสหวิทยาการเคมี1
63040244113นางสาวปภัสสร ค่ำกลางสหวิทยาการเคมี1
63040244114นางสาวพรนภา อ่อนละมุลสหวิทยาการเคมี1
63040244115นายธนาธิป บุญมาตุ่นสหวิทยาการเคมี1
63040244116นายพัฒธนกิจ ทองบ่อสหวิทยาการเคมี1
63040245101นางสาวอัจจิมา งานไธสงเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์1
63040245102นางสาวนราวัลย์ อังคะฮาดเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์1
62040244101นายอภิสิทธิ์ พรมสีหาสหวิทยาการเคมี2
62040244102นายพงษ์มนัส ศรเพ็ชรสหวิทยาการเคมี2
62040244103นางสาวจิระดา เสนาอาจสหวิทยาการเคมี2
62040244104นางสาวณัฐภรณ์ แสนคำสหวิทยาการเคมี2
62040244105นางสาวกันทิมา ศรีพระจันทรสหวิทยาการเคมี2
62040244106นางสาวณัฐชญา ไทยอ่อนสหวิทยาการเคมี2
62040244107นางสาววรรณภา คุ้มศิลปสหวิทยาการเคมี2
62040244108นางสาวกษมวรรณ พระไตรราชสหวิทยาการเคมี2
62040244111นางสาวศิริภัสศร โตคลองตันสหวิทยาการเคมี2
62040244112นางสาวจุฑามาศ สัตย์ซื่อสหวิทยาการเคมี2
62040244113นางสาววิมลศิริ ปีเจริญสหวิทยาการเคมี2
62040244114นางสาวสิริรักษ์ วิเศษแก้วสหวิทยาการเคมี2
62040244115นายสหรัฐ เกียรติกุลพาณิชย์สหวิทยาการเคมี2
62040245101นางสาวยลดา มหาวงค์เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์2
62040245102นางสาววิจิตรา บุตดาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์2
62040245103นางสาวกัญญารัตน์ จันทะกลางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์2
61040244101นางสาวประภัสสร มุสิกาบุญเลิศสหวิทยาการเคมี3
61040244102นางสาวกุลธิดา ใหญ่โสมานังสหวิทยาการเคมี3
61040244103นางสาวอาทิติญา ชาวอุบลสหวิทยาการเคมี3
61040244104นายโชคอนันต์ จันทะดวงสหวิทยาการเคมี3
61040244105นางสาวพิมพ์นภา ลีวงษาสหวิทยาการเคมี3
61040244106นางสาววันทณี คำบางสหวิทยาการเคมี3
61040244107นางสาวภัทริยา ผางน้ำคำสหวิทยาการเคมี3
61040244108นายภาวัต ธรรมจินดารักษ์สหวิทยาการเคมี3
61040244109นางสาวนันทิยา แก้วมุกดาสหวิทยาการเคมี3
61040244110นางสาวลินดา แสงตาสหวิทยาการเคมี3
61040244111นางสาวพัชรินทร์ โสมงคลสหวิทยาการเคมี3
61040244112นายพงศ์สันติ ผลาจันทร์สหวิทยาการเคมี3
61040244113นางสาวเจนจิรา มุกดาจิตสหวิทยาการเคมี3
61040244114นางสาววรรณพร แสงห้าวสหวิทยาการเคมี3
61040244115นางสาวนัฐพร วิภาคะหรรษาสหวิทยาการเคมี3
61040244116นางสาวอำพร รักษาภักดีสหวิทยาการเคมี3
61040244117นายอภิสิทธิ์ สมภักดีสหวิทยาการเคมี3
61040244118นายอภิสิทธิ์ สมภักดีสหวิทยาการเคมี3
61040244119นางสาวนาขวัญ เเก้วกัญหาสหวิทยาการเคมี3
61040244120นางสาวนันทนัช คันธีสหวิทยาการเคมี3
61040244121นายธีรภัทร ตองหว้านสหวิทยาการเคมี3
61040244122นางสาวกนกพร คำศรีระภาพสหวิทยาการเคมี3
61040244123นางสาวปิยธิดา สุขวงศ์สหวิทยาการเคมี3
61040244124นางสาวณัฐกานต์ ศรีแก้วสหวิทยาการเคมี3
61040244125นางสาวอมรรัตน์ นนทภักดีสหวิทยาการเคมี3
61040244126นางสาวจารุพร พิมพ์สุขสหวิทยาการเคมี3
61040244127นางสาวศิริลักษณ์ กันทะหล้าสหวิทยาการเคมี3
61040244128นางสาววรรณภา รักษางามสหวิทยาการเคมี3
61040244129นายกมล นามพิลาสหวิทยาการเคมี3
61040244130นางสาวธิญากรณ์ พะสุนิสหวิทยาการเคมี3
61040244131นายวุฒิชัย สืบเป็งติสหวิทยาการเคมี3
61040244132นายนัฐพล โกมลศรีสหวิทยาการเคมี3
61040244133นางสาวประภาภรณ์ แก้วน้ำคำสหวิทยาการเคมี3
61040244134นางสาวรัฐฏิญาดา สกุลวงค์สหวิทยาการเคมี3
61040244135นางสาวศุภรัตน์ ดาวเรืองสหวิทยาการเคมี3
61040244136นางสาวอรจิรา ภูมีเขียนสหวิทยาการเคมี3
60040244101นางสาวขวัญฤดี มีระหงษ์สหวิทยาการเคมี4
60040244102นางสาววิสุดา วงค์อินทร์อยู่สหวิทยาการเคมี4
60040244104นางสาวนิรมล คำหนูไทยสหวิทยาการเคมี4
60040244105นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริเกตุสหวิทยาการเคมี4
60040244107นางสาวกฤษณา อินทะวิเศษสหวิทยาการเคมี4
60040244108นายพีรพล พิชภัณฑ์สหวิทยาการเคมี4
60040244109นางสาวกุลสตรี มาตราชสหวิทยาการเคมี4
60040244111นายพิชชากร กวนหลวงสหวิทยาการเคมี4
60040244112นางสาวสุภัสสร จันทรเดชสหวิทยาการเคมี4
60040244113นางสาวอรนิช นาคสิงห์สหวิทยาการเคมี4
60040244115นางสาวทรายแก้ว ศรีพันดอนสหวิทยาการเคมี4
60040244116นางสาวภนิดา ทรงมณีสหวิทยาการเคมี4
60040244117นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิแสนสหวิทยาการเคมี4
60040244118นายพรเทพ ศรีวิชาสหวิทยาการเคมี4
60040244119นางสาวประภาพร นิตย์ภักดีสหวิทยาการเคมี4
60040244120นางสาวไอลดา ทิวาพัฒน์สหวิทยาการเคมี4
60040244121นางสาวสุพัตรา อนุอันสหวิทยาการเคมี4
60040244123นายนพรัตน์ บุตรศรีสหวิทยาการเคมี4
60040244124นางสาวอรอุมา ไชยกิจสหวิทยาการเคมี4
60040244125นายธนัท เทศนอกสหวิทยาการเคมี4
60040244126นางสาวนิลาวรรณ สุรำไพสหวิทยาการเคมี4
60040244127นายจักรกฤษณ์ อินทิแสนสหวิทยาการเคมี4
60040244128นางสาวกมลวรรณ แก้วโพนยอสหวิทยาการเคมี4
60040244129นางสาวธิภาพร จันทำมาสหวิทยาการเคมี4
60040244131นางสาวพนิดา ลาแพงศรีสหวิทยาการเคมี4
60040244133นางสาวปริศนา กมุททรงสหวิทยาการเคมี4
60040244134นางสาวศิโรรัตน์ คำมูลสหวิทยาการเคมี4
60040244135นายอดิศักดิ์ แสงแก้วสหวิทยาการเคมี4
60040244136นางสาวรัตติยากร สายบุญจันทร์สหวิทยาการเคมี4
60040244137นางสาวปานรดา เผ่าหอมสหวิทยาการเคมี4
60040244140นางสาวอรณัส สุขผดุงสหวิทยาการเคมี4
60040244141นางสาวรุ่งนภา บุญเทพงษ์สหวิทยาการเคมี4
60040244142นางสาวอุไรพร ทุยไธสงสหวิทยาการเคมี4
60040244143นางสาวอรวี ธัญญเจริญสหวิทยาการเคมี4
60040244144นางสาวรัตนงค์ ดาสุโพธิ์สหวิทยาการเคมี4
60040244145นางสาววิราภรณ์ หาทนต์สหวิทยาการเคมี4
60040244146นายนันทวัฒน์ กล้าหาญสหวิทยาการเคมี4