รับรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 จากการดำเนินโครงการฯ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโครงการฯ จำนวน 42 มหาวิทยาลัย และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ในงานนี้ 1.นางสาวปรีชญา บะคะพันธุ์ 2. นางสาวชรินรัตน์ ฤทธิ์อ้น 3. นายโฆษิต ชนะพันธ์ 4.นายพงษ์พัฒน์ แสนงาม นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ โล่ระดับทอง
ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกรุ่นที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอและขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหลัก อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง Ole Kris ผู้เป็นเรี่ยวแรงหลักและคอยกระตุ้นให้ฟันเฟืองนั้นขับเคลื่อนไปได้จนประสบความสำเร็จในวันนี้
ทางสาขาวิชาขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *