การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมและมัธยม

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมและมัธยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และนักศึกษาช่วยงานทุกคน #science day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *