บริการวิชาการ

3 กันยายน 62 :
ทีมงานลงพื้นที่เป็นวิทยากรอบรมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school
ที่ รร. บ้านโคกล่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2 กันยายน 62 :
ประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัยของม. และประชุมสาขาวิชาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *