ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย การพัฒนาโปรแกรม​ประยุกต์​ต้นแบบสำหรับ​ประเมิน​ค่า​​ไนโตรเจน​ในดินด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ชื่อผู้แต่งนางสาว​ญา​สุ​มิ​นทร์​​ นิล​ดร​หวาย และนางสาว​ศิริ​รัตน์ ​สี​แก้ว​ต่าง​วงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.เอราวัณ เบ้าทอง และผศ.ปณวรรต คงธนกุลบวร
ปีงบประมาณ2563
บทคัดย่อ ในการศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสำหรับประเมินค่ไนโตรเจนในดินด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บชุดดินในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภูทั้งหมด 12 จุดตามจำนวนชุดดินหลักในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู มีการเก็บตัวอย่างดินในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ 2563 ทำการเก็บชุดดินในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภูทั้งหมด 12 จุดละ 2  ซ้ำ และทำการหาค่าในโตรเจนในดินด้วย Dry-combustion และนำค่าปริมาณไนโตรเจนในดิน อุณหภูมิดิน ความชื้นดิน pH และค่า RGB ของภาพถ่ายสีดินเข้าสู่โปรแกรม Minitab version 16 โหมด Multiple regession factor เพื่อหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าประสิทธิ์ภาพโปรแกรมประยุกต์ในการทำนายปริมาณในโตรเจนในดินแบบคำนึงถึงและไม่คำนึงถึงความชื้นในดิน มีค่าความผันแปรของตัวแปรตอบสนองในสมการเชิงเส้นเท่ากับ 93.2% และค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากโปรแกรมประยุกต์กับปริมาณไนโตรเจนในดินด้วยวิธี Dry-combustion พบว่า มีค่าเท่ากับ 93% 
คำสำคัญโปรแกรมประยุกต์  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ไนโตรเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *