ที่
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีที่ศึกษา

1

นางสาวญาสุมินทร์ นิลดรหวาย
นางสาวศิริรัตน์ สีแก้วต่างวงค์

ผศ.เอราวัณ เบ้าทอง
ผศ.ปณวรรณ คงธนกุลบวร

2563

2

นางสาวกมลชนก  นนทะวิชัย
นางสาวพณัฐฎา   หันทะรักษ์

ผศ.เอราวัณ เบ้าทอง
ผศ.ปณวรรณ คงธนกุลบวร

2563

3

นางสาวปาริชาติ ดอนกลาง
นางสาวฐนิดา อาจบำรุง

ผศ.เอราวัณ เบ้าทอง
ผศ.ปณวรรณ คงธนกุลบวร

2563

13

นางสาววิจิตรา ลือสะท้าน
นางสาวอรปรีญา สีงอย

อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง

2563

14

นายเชษฐา สามารถ
นางสาวกัญญานี แก้วแสนเมือง

อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง

2563

15

นางสาวกาญจนา พะนะรา
นางสาวนฤพร ศรีโพนเพ็ก

อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง

2563

16

นางสาวมาริสา ไชยวัน
นางสาวศิรินาถ ดวงริดี

ดร.ศศิธร เพชรแสน
อาจารย์สันติภาพ ​ศิริวัฒนไพบูลย์
ดร.ศริยา อินทสิน

2563

17

นายวีระพล อุบลเพ็ญ
นายพงษ์พัฒน์ แสนงาม

อาจารย์ดารินทร์ ล้วนวิเศษ
ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ

2563

18

นางสาวปิยะธิดา สุขสบาย
นางสาวดวงฤทัย ภาโสม

อาจารย์ดารินทร์ ล้วนวิเศษ
ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ

2563

19

นางสาวณัฐธิดา สิงห์เหลือ
นางสาวศิริประภา โพธิ์สุวรรณพร

อาจารย์ดารินทร์ ล้วนวิเศษ
ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ

2563

20

นางสาวนราทิพย์ พันธ์เหลา
นางสาวผกามาศ ทรงศิริ

อาจารย์ดารินทร์ ล้วนวิเศษ
ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ

2563

25

นางสาวอรัชพร บุระวัด
นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ศรีชา

อาจารย์ชาคริต วังคะออม

2563

26

นางสาวฐิติมา จันเทา
นางสาวศิวพร สีนิล

อาจารย์ชาคริต วังคะออม

2563

27

นางสาวเกียรติธิดา ภูกองไชย
นางสาวขวัญสุดา พังคะลี

ดร.วณิชยา จรูญพงษ์
อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง

2563

29

นายโฆษิต ชนะพันธ์
นางสาวพรทิพย์ อุ้ยประโค

ดร.ขวัญทิพา ปานเดชา

2563

30

นางสาวเจษฎาพร แก้วสีรัง
นางสาวจุฑาทิพย์ โสมทอง

ดร.ขวัญทิพา ปานเดชา

2563

31

การใช้เศษถ่านชีวภาพเป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อการปลูกผักคะน้า
ในพื้นที่บ้านหนองคอนแสน ตำบลสามพร้าวอำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

นางสาววรวรรณ วะหาโล
นางสาวจันทร์ฉาย ศรีบานชื่น

ผศ.ธวัชชัย จำรัสแสง

2563

32

นางสาวราตรี ศรีวะสุทธิ์
นางสาวสุพัตตรา วงศษาไชย

ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม

2563

33

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายพงษ์ศักดิ์ เสนาสาร
นายกฏิญา ทองกัลยา

ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม

2563

36

ศักยภาพ​ใน​การบริหาร​จัดการ​และกระบวนการ​จัดทำแผน
จาก​ป่าชุมชน​ห้วย​หิน​ขาว​ ตำบล​ด่าน​ศรีสุข​ อำเภอ​โพธิ์ตาก​
จังหวัดหนองคาย

นายศตวรรษ​ นาม​วงค์
นาย​เนติทร​ กุลวงษ์

อาจารย์สันติภาพ​ ศิริวัฒนไพบูลย์

2563

37

นายราชัน กุงภูเวช
นายธีระศักดิ์ วรรณขาว

อาจารย์สันติภาพ​ ศิริวัฒนไพบูลย์

2563