พฤศจิกายน 2021

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ ปี 2564

  • by

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ 64

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2564 ณ อาคาร Sc.B.1 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ หรือ การฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 480 ชั่วโมง โดยนักศึกษาปีนี้ส่วนมากเน้นการฝึกงานที่โรงเรียนเป็นหลัก เพื่อเป็นการปูเส้นทางในการทำงานอาชีพด้านการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถจาก อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และอาจารย์พรทิพา หล้าศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก็ได้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง

งานสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ปีการศึกษา 2564 นี้ ได้เน้นในเรื่องของกริยามารยาท การแต่งกาย การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นหลัก ได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่จะได้พบเจอในการทำงานจากประสบการณ์ของวิทยากร ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ รวมถึงกล่าวถึงแนวทางแก้ไข และแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับสถานการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังได้เน้นเรื่องของการเขียนแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนอีกอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว ก็ได้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ได้ตั้งไว้