โครงการค่ายคณิตศาตร์วิชาการ

 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนโนนคำพิทยา