แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62