โครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้โครงการ UDRU youth of challenge and change (วิศวกรสังคม)

 กิจกรรมย่อย
 กิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียน

    พัฒนาปรับปรุงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกิจกรรมปรับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
เกมส์คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนสามพร้าววิทยา ต.สามพร้าว อ.เมือง      จ.อุดรธานี