อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.อาทิตย์ ใจช่วง

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์

ผศ.อภิชัย แพนพา

ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร

ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล

อาจารย์ปัญญา สาโสภา

อาจารย์มยุรี สมปุย

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์