อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์

รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์

ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร

ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล

อาจารย์ปัญญา สาโสภา

อาจารย์มยุรี สมปุย

ดร.อาทิตย์ ใจช่วง

ผศ.อภิชัย แพนพา

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์