รางวัล

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ 64 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2564 ณ อาคาร Sc.B.1 คณะวิทยาศาสตร