ข่าวทุนวิจัย

ประกาศทุุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556

ตามที่สถานบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดและรายชื่อโครงวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับทุน ฯ ครั้งที่ 1/2556

Download