ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ตามโครงการ โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาปัญญา และ ผลงานประเภทอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
> > > คลิกดาวน์โหลด < < <
.
.

ยื่นออนไลน์ > > https://goo.gl/forms/RVtn7FSHGI4avMwB3
.
..