ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่