สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียด

1

เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ พร้อมการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมเพื่อกระทบยอดปรับปรุงกับฐานสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)การโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มฐานข้อมูลสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

2

การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีหมายเหตุประกอบงบการเงินการจัดทำรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคา ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

3

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง โดยใช้โปรแกรม LTAX๓๐๐๐ version 4.0 การเข้าข้อมูลจากกรมที่ดินเชื่อมข้อมูลราคาธนารักษ์ วิธีการสำรวจภาคสนาม และปรับปรุงถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเก่าและถ่ายโอนข้อมูลปี 64 ไปปี 65 เพื่อการจัดทำแบบ ภดส.1-7 และภาษีป้ายได้ง่ายและจัดเก็บภาษีได้จริง