ประธานกรรมการ

รศ.ดร.กริช สมกันธา

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา

กรรมการ

รศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า
ผศ.ดร.วิวรรธน์ แสงภักดี
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้
ผศ.ดร.เอราวัณ เบ้าทอง
ผศ.ดร.สรฉัตร เทียมดาว
ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี
ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา
ผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล
ผศ.ดร.ธนัมพร ทองลอง
ผศ.ดร.วิไลพร กุลตังวัฒนา
ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย
ดร.วินัย มีแสงถถ
นายไชยวัฒน์ หอมแสง
รัตนพร สมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

ดร.วณิชยา จรูญพงษ์
นางสาวชยานันท์ อามาตย์ทัศน์

บทบาทหน้าที่

  • ส่งเสริมสนับสนุน การทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัยของคณะ
  • ส่งเสริม และสนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  • ประสาน และรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยในรายงานการประเมิน
  • คุณภาพ
  • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ
  • ติดตาม และกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ได้ลงนามความร่วมมือ