งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวชญาภา กำมะหยี่

รักษาการหัวหน้างานบริหารจัดการ

นางสาวอารดา สปาร์ดิ่ง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวรัตนพร สมบัติ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิธร ดลปัดชา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

TH|EN