งานบริหารจัดการ

นางสาวชญาภา กำมะหยี่

รักษาการหัวหน้างานบริหารจัดการ

นางสาวอารดา สปาร์ดิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวรัตนพร ธระเสนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิธร ดลปัดชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Skip to content