งานพัสดุ

นายธนพล บุษบา

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ

นายวิไลย์ ประทุมเขต

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรจนา รัชกนก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Skip to content