งานห้องปฏิบัติการ

นางเบญจมาศ ภาโนมัย

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4
ห้องปฏิบัติการเคมี

นางสาวศศิธร กิตติราช

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเคมี

นางสาวธนาภรณ์ ศรีบุรินทร์

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์   
ประจำห้องเครื่องมือกลาง

นางทัศมาลี โรสซอร์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

นางสาวปาหนัน เวชสาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

นางสาวดาวใจ มาตะรักษ์

     พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

นางสาวศิรประภา ภูสกัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

นางสาวศรีแพร วิเศษศรี

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายไชยวัฒน์ หอมแสง

นักวิชาการศึกษา

Skip to content