สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ธวัชชีย จำรัสแสง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ศิณีวัณย์  พิทักษ์ทิม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.วณิชยา จรูญพงษ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.วินัย มีแสง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ดารินทร์   ล้วนวิเศษ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ชาคริต  วังคะออม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ศศิธร  ใฝ่สัจจะธรรม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ขวัญทิพา ปานดชา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.มัธณา  วงศ์อารีย์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.เอราวัณ  เบ้าทอง 

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
TH|EN