สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ภัทรานิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ (หัวหน้าสาขาวิชา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์สุภัสสร วันสุทะ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์กัญจนภรณ์ ธงทอง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์อรณิชา ครองยุติ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนาวงศ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ศิรินทิพย์ พรมเสนสา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์นันทิกานต์ พิลาวัลย์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์นำพล แปนเมือง

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์เพชรรัตน์ รัตนชมภู

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
Skip to content