สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อาจารย์วันทนี รัฐสมุทร  (หัวหน้าสาขาวิชา)

  Wanthanee Rathasamuth.

 • Email : wanthanee at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Feature Selection, Machine Learning, Data Science, Data Mining, Artificial Intelligence, Business Inteligence
 • Personal Website

  รศ.ดร.กริช สมกันธา

  Assoc.Prof.Dr.Krit   Somkantha

 • Email : dr_krit at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Vision, Digital Image Processing, Medical Imaging, Data Science
 • Personal Website

 ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ

 Asst.Prof. Patchai   Phuangsuwan.

  ผศ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์

  Asst.Prof.Trirat Soemsap.

 • Email : trirat at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Database, Data Mining, AI, Math
 • Personal Website

  ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา

  Asst.Prof.Wilaiporn Kultangwattana.

 • Email : wilaiporn.ku at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Artificial Intelligence, Digital Image Processing 
 • Personal Website

  ผศ.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล 

   Asst.Prof.Pitsanu  Chaichitwanidchakol.
 • Email 
 • Research Interests : Mobile Application
 • Personal Website
 • ลาศึกษาต่อ

  ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย

  Dr.Piyawad Kasabai.

 • Email : piyawad.k at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Computer Network, Network&Cyber Security, Future Network
 • Personal Website

  อาจารย์ณรรวรรณ พูลสน

  Natthawan Phoonson.

 • Email : natthawan.ph at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Augmented Reality & Web API & GIS
 • Personal Website

  อาจารย์ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ

  Phanupan Chuenboon.

 • Email : phanupan at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Expert System
 • Personal Website

  อาจารย์ขวัญชัย สุขแสน

  Khwanchai Suksaen.

 • Email : khwanchai.su at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Database, Web Technology
 • Personal Website

  อาจารย์วรรณสิริ ธุระชน

  Wannasiri Thurachon.

 • Email : wannasiri at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Data Mining, Data Science, and Machine Learning
 • Personal Website

  อาจารย์เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

  Rewadee Piputsoongnern.

 • Email : rewadee.ppsn at udru dot ac dot th
 • Research Interests : Database , IR , Mobile application
 • Personal Website

  อาจารย์คุณาวุฒิ บุญกว้าง 

  Kunawut Boonkwang.

 • Email 
 • Research Interests 
 • Personal Website
 • ลาศึกษาต่อ
Skip to content