บุลคลากร

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ธนัมพร ทองลอ

(หัวหน้าสาขา)

อ.สุภาวดี กสิกรรม

อ.ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค

ดร.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์

ดร.ภูษณพาส สมนิล

อ.จิราพร แข็งขัน

อ.สหรัฐฯ ศรีพุทธา

อ.ฤทธิรงค์ อัญจะนะ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
อาคารเรียน Sc.B.1 ชั้น4