ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน