อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ

  • Email :  pattanaporn26@yahoo.com
  • เบอร์ติดต่อ : (042) 211040 – 59 ต่อ 1705

อาจารย์พรวิมล คล่องสั่งสอน

  • Email :  pornvimon.kl@udru.ac.th
  • เบอร์ติดต่อ : (042) 211040 – 59 ต่อ 3042, 3205

อาจารย์รุ่งใจ แสงทอง

  • Email :  rungjai.sa@udru.ac.th
  • เบอร์ติดต่อ : (042) 211040 – 59 ต่อ 3042 , 3205

ดร.ศิวพร ภูกองทอง

  • Email :  siwaporn.ph@udru.ac.th
  • เบอร์ติดต่อ : (042) 211040 – 59 ต่อ 3042 , 3205