REAL ESATE MANAGEMENT AND BUILDING TECHNOLOGY

การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร

 

 

 

 

 

 

“มุ้งเน้นให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา”

ทำความรู้จักหลักสูตร

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค วิธีการ ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ ตลอดจนมีความสามารถด้านบริหารการจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ ด้านการดูแลตรวจสอบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมในภาคการก่อสร้าง มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ เพื่อให้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหากรรมอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและ เทคโนโลยีการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝึกประสบการณ์ โครงการ The Garden Villa

21 มิ.ย 2022

ฝึกประสบการณ์ บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด

14 มิ.ย 2022

ฝึกประสบการณ์ บริษัท ซีซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

8 มิ.ย 2022

กิจกรรมความเคลื่อนไหว

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2565

การปฐมนิเทศนักศึกษาอสังหาริมทรัพย์ฯและพิธีมอบเสื้อสาขาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี

เยี่ยมชมโครงการ The Garden Villa 4 – นครราชสีมา

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง