แผนการศึกษา : ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป)(สำหรับ ปริญญาตรี ) : : ชีววิทยา(จุลชีววิทยา)(สำหรับ ปริญญาตรี ) :