นักศึกษาปัจจุบัน

ปัจจุบันสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 159 คน โดยแบ่งเป็นชั้นปี ดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 75 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 27 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน