ประวัติความเป็นมา

          “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”    เป็นสาขาวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีพันธกิจและภาระงานการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามความมุ่งหมาย ของมหาวิทยาลัย และทำงานด้านบริการสังคม ได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ.2547 ได้เปิดแขนงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพิ่มอีก ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการกำลังคนในด้านสิ่งแวดล้อมของ ประเทศโดยภาพรวม ปัจจุบันสาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2559 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้จะได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) และล่าสุดได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมคือ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2561 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)