ปรัชญาหลักสูตร

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีทักษะปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นต่อ     การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนากับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทำงานภาคสนาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ตอบสนองการพัฒนาและ   การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของประเทศ

วัตถุประสงค์

     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้และความสามารถทางวิชาการทั้งในการปฏิบัติงานและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม         การควบคุมมลพิษและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาการเพื่อใช้ในการทำงาน การวิจัยและการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทำงานภาคสนาม

4. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในหน่วยงานของรัฐเอกชนและสถานประกอบการ

5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นที่ต้องการของสังคม ตอบสนองการพัฒนาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของประเทศ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติการและประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผู้เรียนจะมีทักษะปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทำงานภาคสนาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ตอบสนองการพัฒนาและการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของประเทศ

วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1 มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ        

3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4 มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม

6 มีความสามารถด้านการวิจัย