หลักสูตร

    หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

      1.1 รหัส              :         0243

      1.2 ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย           :         หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

           ภาษาอังกฤษ      :         Bachelor of Science Program in Environmental Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ชื่อเต็ม (ไทย)      :         วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

           ชื่อย่อ (ไทย)       :         วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

           ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :         Bachelor of Science (Environmental Science)

           ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :         B.Sc. (Environmental Science)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

          เน้นความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  การตรวจวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำบัดของเสีย การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต

 5. รูปแบบของหลักสูตร

         5.1 รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        5.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

        5.3 การรับเข้าศึกษา

              5.3.1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

              5.3.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     พ.ศ. 2548  หมวด 4 (ภาคผนวก ค)

       5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพียงสาขาวิชาเดียว

       5.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

         เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

           หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     พ.ศ 2552 ในปีการศึกษา 2562  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       8.1 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

       8.2 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล

       8.3 นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน

       8.4 ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

       8.5 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

       8.6 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร พ.ศ. 2561)

  ชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย     :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง                                   แวดล้อม

        ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Environmental and Natural Resource                              Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ไทย)         :         วท.. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :         Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource

Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :         B.Sc. (Environmental and Natural Resource Management)

วันที่ปรับปรุง (ล่าสุด)     :        15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

3 นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 นักพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือท้องถิ่น

6 ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

7 นักสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33      หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                           9      หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                           9       หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                            6       หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                     9       หน่วยกิต

          2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  97      หน่วยกิต

1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน        40       หน่วยกิต

                              1.1) กลุ่มวิชาแกน (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 26  หน่วยกิต

     –  วิชาคณิตศาสตร์                                            6      หน่วยกิต

     –  วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ                                      8      หน่วยกิต

     –  วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ                                 8      หน่วยกิต

     –  วิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ                                    4      หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน                           14      หน่วยกิต

     –  วิชาเคมีวิเคราะห์เพื่อสิ่งแวดล้อม                          3      หน่วยกิต

     –  วิชาเคมีอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม                             3      หน่วยกิต

     –  วิชาชีวเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม                                  3      หน่วยกิต

     –  วิชาสถิติเพื่อสิ่งแวดล้อม                                     2      หน่วยกิต

     –  วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคทางสิ่งแวดล้อม                  3      หน่วยกิต

                    2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  43       หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม                                 11       หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                               6       หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม                             21       หน่วยกิต

2.4) กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม                                   5       หน่วยกิต

                    3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน                                                     10       หน่วยกิต

4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                         4(350) หน่วยกิต

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 6       หน่วยกิต

ประเภทการเรียน

ภาคปกติ

ระยะเวลาการศึกษา      4        ปี

จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา    2        ภาคเรียน

จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  136     หน่วยกิต

ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2561

จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)   40       คน

 ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย 5,500   ต่อ ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา   3,500   ต่อ ภาคเรียน

ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ    250     ต่อ ปี

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ       18,250 บาท

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ      73,000 บาท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายกฤษฎา  นามบุญเรือง

นายชาคริต  วังคะออม

นายสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย์

นางสาวขวัญทิพา ปานเดชา

นางศิณีวัณย์  พิทักษ์ทิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *