แผนการศึกษา : คณิตศาสตร์(สำหรับ ปริญญาตรี ) :

โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ. 2564-2568)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics
ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)คณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทการเรียน

ภาคปกติ (วันธรรมดา (เช้า))
ระยะเวลาการศึกษา4ปี
จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา2ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)127หน่วยกิต
ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)1/2560
จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)50คน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย5,500ต่อ ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา3,500ต่อ ภาคเรียน
ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ250ต่อ ปี