Mathematics

UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

ข่าวสาร

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ 64 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ Sc.B.
โครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้โครงการ UDRU youth of challenge and change (วิศวกรสังคม)  กิจกรรมย่อย กิจกรรมเสริมความรู้นอ
แข่ง A-Math งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   แข่ง A-Math งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 ส.ค. 62
แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62

กิจกรรม

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ 64 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ Sc.B.
โครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้โครงการ UDRU youth of challenge and change (วิศวกรสังคม)  กิจกรรมย่อย กิจกรรมเสริมความรู้นอ
แข่ง A-Math งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   แข่ง A-Math งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 ส.ค. 62
แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62
โครงการค่ายคณิตศาตร์วิชาการ   ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561ณ โรงเรียนโนนคำพิทยา  
ค่ายคณิตพิชิตตัวเลข โรงเรียนเทศบาล7 รถไฟสงเคราะห์   ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล7 รถไฟสงเคราะห์  
สัมมนาสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธาณี   ระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2651ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
กำหนดการพิธีไหว้ครู 3 ตุลาคม 2563

Facebook