สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
ประจำปีการศึกษา 2560