เกี่ยวกับสาขา

ปรัชญา

            มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถิติ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปณิธาน

            มุ่งมั่นจะผลิตบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสถิติของประเทศ