Applied Statistics 

UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ   ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ให้ดำรง
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี...STAT UDRU #เปิดรับสมัค
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์

กิจกรรม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์