กิจกรรมสาขาวิชาและชุมนุม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์