แผนการศึกษา : สถิติประยุกต์(สำหรับ ปริญญาตรี ) :

โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ. 2559)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Bachelor of Science Program in Applied Statistics
ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Statistics)
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
B.Sc. (Applied Statistics)
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทการเรียน

ภาคปกติ (วันธรรมดา (เช้า))
ระยะเวลาการศึกษา4ปี
จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา2ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)128หน่วยกิต
ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)1/2559
จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)50คน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย5,500ต่อ ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา3,500ต่อ ภาคเรียน
ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ250ต่อ ปี